Page 7 - Mlinski proizvodi od pšenice, brašno, pšenični griz - Katalog DEM Kulpin
P. 7

Pšenica se pre svega koristi kao hlebna bilj-
                   ka i njome se danas hrani oko 70% svetskog sta-
                   novništva. Kalorična vrednost pšeničnog hleba
                   je 2000-2250 kalorija i odlikuje se visokim sadr-
 6                  žajem belančevina (16-17%), ugljenih hidrata                 7 7
                   (77-78%), masti (1,2-1,5%) i dobrom svarljivošću.
                   Najvažniji pokazatelj kvaliteta pšenice predsta-
                   vlja kvalitet belančevina u zrnu. Kao međuna-
                   rodni standard pšenice uzima se sadržaj belan-
                   čevina u zrnu 13,5%.
                     Međutim, sadržaj belančevina se znatno
                   menja u zavisnosti od rejona gajenja i đubrenja.
                   Pšenica koja se gaji na jugu i istoku ima veći sadr-
                   žaj belančevina od one koja se gaji u zapadnim
                   i severnim rejonima. Pšenični hleb je veoma bo-
                   gat vitaminima B kompleksa (B1, B2, PP i dr.), za-
                   tim sadrži za čoveka važna jedinjenja kalcijuma,
                   fosfora i gvožđa.


                    Zavisno od procenta izmeljavanja na tržištu
                   su prisutna:
                    • Bela pšenična brašna tip 400 i 500)
                    • Polubela pšenična brašna tip 700 i 850
                    • Crna pšenična brašna tip 1100 i 1600

                    • Brašno celog zrna pšenice-Integralno
                    • Namenska brašna
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12